1. Z ktorých štátov a aké družstvá očakávame na Youth Basketball Festival?

Youth Basketball Festivalu sa môžu zúčastniť družstvá zo štátov uznaných Českou republikou a z členských štátov FIBA v nasledujúcich vekových kategóriach:
Kategórie

Chlapci
U10 (chlapci narodené v rokoch 2013 – 2014)
U12 (chlapci narodené v rokoch 2011 – 2012)
U14 (chlapci narodené v rokoch 2009 – 2010)
U16 (chlapci narodené v rokoch 2007 – 2008)
U18 (chlapci narodené v rokoch 2005 – 2006)

Dievčatá
U10 (dievčatá narodené v rokoch 2013 – 2014)
U12 (dievčatá narodené v rokoch 2011 – 2012)
U14 (dievčatá narodené v rokoch 2009 – 2010)
U16 (dievčatá narodené v rokoch 2007 – 2008)
U18 (dievčatá narodené v rokoch 2005 – 2006)

Družstvá na Youth Basketball Festivalu nemusia byť len klubové, ale sa ho môžu zúčastniť aj oblastné-, regionálne-, štátné výbery, školské družstvá, alebo iné mládežnícke družstvá.

Intersport Youth Basketball Festival info picture 2

2. Kto sa môže zúčastniť  Youth Basketball Festivalu?

Youth Basketball Festivalu sa môžu zúčastniť všetky družstvá, ktoré splňajú podmienky 1. bodu a ak:

a; členovia, vedúci a doprovod zúčastneného družstva majú platné povolenie vcestovať na územie české republiky. Organizátori Youth Basketba ll Festivalu neberú na seba žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté za nedostanie víz na vcestovanie, alebo nedostavenie sa na miesto podujatia.

b; členovia, vedúci a doprovod zúčastneného družstva sa podriadia pred turnajovej akreditácii. Každý člen, vedúci a doprovádzajúca osoba družstva musí prispieť k tomu, aby sme pri akredácii mohli prekontrolovať ich osobné údaje – v záujme čistoty súťaže – na základe pasu, alebo preukazu s fotkou a aby dostal účastnícku kartu s kódovým číslom počas Youth Basketball Festivalu.

c; vedúci družstva pri akreditácii podpíše vyhlásenie, že členovia,vedúci a doprovod družstva sa zúčastňuje  Youth Basketball Festivalu na vlastnú zodpovednosť. Podpísaním tohoto vyhlásenia klub, škola, atď. osoba zodpovedajúca za deti, alebo športovec potvrdí, že sa zúčastňuje turnaja a cesty na turnaj na vlastnú zodpovednosť a berie na seba zodpovednosť za prípadné následky úrazov, nehody, zranenení, prípadne smrti.

d; v mene členov a doprovodu vedúci družstva pri akreditácii na  Youth BasketballFestivale svojim podpisom potvrdí, že za zranenia počas zápasoch  Youth Basketball Festivalu, alebo pre prípadné škody v predmetoch a ľuďoch počas podujatí  Youth Basketball Festivalu organizačný štáb  Youth Basketball Festivalu nie je zodpovedný. Plnú zodpovednosť berie na seba vedúci družstva, prípadne osobne členovia družstva, vedúci a doprovádzajúce osoby zodpovedajú za vlastné zdravie, cennosti a za seba. Vedúci družstva ďalej uzná, že organizátori  Youth Basketball Festivalu nevzali na seba zodpovednosť za žiadne nehody, škodové udalosti počas festivalu, alebo pri ceste na turnaj a pri ceste domov.

e; vedúci družstva po príchode pri akreditácii podpíše vyhlásenie, že hráči, vedúci a doprevádzajúce osoby majú poistenie pre prípad škody a úrazu a za prípadné škody zavinenými členmi výpravy družstvo berie na seba hmotnú zodpovednosť (napr. za škody spôsobené na zariadení v hoteloch, na internáte… atd‘.).

3. Prijatie pravidiel a duchovných hodnôt  Youth Basketball Festivalu.

Družstvá a ich doprovod musia prijať a rešpektovať pravidlá Youth Basketball Festivalu. Vid’ Pravidlá Youth Basketball Festivalu. Registrácia a zaplatenie registračného poplatku na Youth Basketball Festival znamená prijatie turnajového systému, pravidiel turnaja a rešpektovanie rozhodnutia športového riaditeľa pri sporných prípadoch. Zúčastnené družstvá, vedúci družstiev a doprovádzajúce osoby sa musia správať v duchu Fair Play počas zápasov a počas celého podujatia. Nakoľko sa Youth Basketball Festivalu zúčastnia družstvá zo všetkých kútov sveta je základného významu tolerancia, úcta k ostatným družstvám a čestné súťaženie. Keď niektoré družstvo sa správa výtržne, násilne, agressívne ( napr. rôzne prejavy rasismu, nerešpektovanie základných ľudských práv zúčastnených), alebo nedodrží pravidlá Fair Play organizačný výbor na základe rozhodnutia hlavného organizátora môže toto družstvo vylúčiť z turnaja. Organizačný výbor Youth Basketball Festivalu s okamžitou platnosťou vypovedá všetky zmluvy s týmto družstvom a urobí proti nemu právne kroky.

4. Prihlásenie sa na Youth Basketball Festival, registračný poplatok a termín zaplatenia.

Základnou podmienkou účasti na Youth Basketball Festivalu je, aby družstvá čím skôr nadviazali kontak s hlavnými organizátormi turnaja a bankovým prevodom zaplatili registračný poplatok turnaja. Registračný poplatok tvorí časť organizačných nákladov turnaja. Je účelné čo najskôr nadviazať kontakt s organizátormi a zaregistrovať sa , aby ste mali viac možnostií pri výberu ubytovania a iných programov. Nakoľko v niektorých kategóriach je limitovaný počet účastníkov , pri zaradení družstiev majú prednosť skôr prihlásené, registrované družstvá. Posledný termín registrácie je 15 máj 2023. Družstvá ktoré majú v úmysle zúčastniť sa turnaja musia nadviazať kontakt s organizátormi turnaja apríl 2023 a do 15 máj 2023 zaplatiť registračný poplatok, ktorý činí 20% ubytovacích a stravovacích nákladov družstva. Účasť na Youth Basketball Festivale môžete uskutočniť na našej webovej stránke s vyplnením linky registrace, alebo zaslaním e-mailu, dopisu organizačnému výboru. Registráciu môžete uskutočniť v jazykoch v ktorých sa písala naša webová stránka. Posledný termín zaplatenia registračného poplatku je 15 máj 2023, a tak po tomto termíne prichádzajúce prihlášky a registračné požiadavky nemôžeme akceptovať kvôli bezpečného zvládnutia organizácietohto festivalu. Preto prosíme všetky družstvá, ktoré majú v úmysle zúčastniť sa turnaja, aby dodržali termín registrácie!

E-mail: info@youthbasketballfestival.org
Postová adresa: Youth Basketball Festival Organizing Office
1173 Budapest, Csabai út 53. Maďarsko
Telefon: +36 70 / 479 5000 (od pondelka do piatku, 10:00 – 18:00)

5. Termíny, platia náklady na ubytovanie a stravovanie

Ďalšiou podmienkou účasti Youth Basketeball Festivalu je , aby zaregistrované družstvá zaplatili náklady na ubytovanie a stravovanie, podľa vybranej kategórie ubytovania. Posledný termín zaplatenia nákladov na ubytovanie a stravovanie je 10 júna 2023. Aj tieto náklady treba uskutočniť bankovým prevodom. Touto cestou prosíme družstvá a vedúcich družstiev, ktorí majú v úmysle zúčastniť sa Youth Basketball Festivalu , aby čím skôr nadviazali kontak s hlavnými organizátormi turnaja, aby sme vedeli včas zabezpečiť požadované ubytovanie. Posledný termín zaplatenia registračného poplatku je 15 máj 2023, a tak po tomto termíne prichádzajúce prihlášky a registračné požiadavky nemôžeme akceptovať kvôli bezpečného zvládnutia organizácietohto festivalu. Preto prosíme všetky družstvá, ktoré majú v úmysle zúčastniť sa turnaja, aby dodržali termín registrácie!

Participants of the Youth Basketball Festival can only be put up in accommodation places offered by the chief organizers of the tournament. If any of the teams wishes to arrange accommodation individually, they have to pay 30 EUR / playing day / person till 15 May 2023, by bank transfer onto the Youth Basketball Festival bank account.

6. Poistenie

Vedúci tímu je zodpovedný, aby všetci zúčastnený hráči na Youth Basketball Festivale mali platné športové-, havarijné- zdravotné- a iné poistenie uzavreté. Youth Basketball Festival nemá žiadne poistenie, ktoré by sa stahovalo v prípade poranení, ochorení a iných nepredvídaných udalostiach na hráčov, a preto každý si musí uzavrieť také poistenie individuálne.

Jogo Bonito Európa Kft.

1173 Budapest, Ásvány utca 18.

KONTAKT